Στην εποχή της πληροφορίας, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσης που έχει να κάνει με το αντικείμενό τους. Εξαιτίας του αυξημένου όγκου πληροφοριών που τις αφορά, η αποτελεσματική διαχείρισή τους μέσα από κατάλληλα δομημένα δίκτυα και ροές απέκτησε μεγάλη σημασία και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν.